IOPC Ffurflen Apeliadau

Failed to send your application. Please check your application and try again.

Ffurflen Apeliadau / Adolygiadau

Defnyddiwch y ffurflen ar-lein ddiogel hon os ydych yn anhapus gyda chanlyniad eich cwyn, neu sut yr ymdriniwyd â'ch cwyn.

Hygyrchedd

Os na allwch gwblhau'r ffurflen ar-lein hon, gallwch lawrlwytho ffurflen gopi caled o'n tudalen apeliadau / adolygiadau i'w llenwi yn lle. Fel arall, gallwch ein galw ar 0300 020 0096 (pwyswch 1 pan ofynnir).

Sut bydd eich gwybodaeth yn cael ei thrin

Mae'r IOPC wedi ymrwymo i sicrhau bod eich gwybodaeth yn ddiogel. Mae gennym reolaethau cadarn, corfforol ac electronig ar waith i gadw eich gwybodaeth yn ddiogel.

Bydd y wybodaeth a roddwch ar y ffurflen hon yn cael ei rhoi yn ein systemau a gall gael ei ddanfon at yr heddlu neu (awdurdod perthnasol) i'w phrosesu.

Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch trosglwyddo'ch gwybodaeth i'r heddlu, ffoniwch ni ar 0300 020 0096.

Byddwn yn defnyddio unrhyw wybodaeth a roddwch yn unol â'n rhybudd preifatrwydd. .

Amdanoch chi

A ydych yn gofyn am apêl / adolygiad ar eich rhan eich hun?*

Eich manylion

I gael gwybodaeth am sut rydym yn trin eich gwybodaeth bersonol, darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd.

Eich manylion

I gael gwybodaeth am sut rydym yn trin eich gwybodaeth bersonol, darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd.

Derbynnir ymwadiad?*

Manylion y person rydych yn gwneud cais am yr adolygiad/apêl ar ei gyfer

I gael gwybodaeth am sut rydym yn trin eich gwybodaeth bersonol, darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd.

Heddlu / gwybodaeth sefydliad arall

Gwybodaeth am eich apêl / adolygiad

Sylwch y gallai'r wybodaeth a roddwch gael ei throsglwyddo i'r heddlu (neu'r awdurdod perthnasol) dan sylw.

Darparwch y llythyr penderfyniad terfynol gan yr heddlu neu unrhyw ddogfennau ychwanegol sy'n berthnasol (terfyn 20Mb) os gwelwch yn dda. Gall y llythyr penderfyniad terfynol gan yr heddlu ein helpu i brosesu'ch apêl / adolygiad yn gyflymach.

Gollwng ffeiliau yma
or

Gwybodaeth am gydraddoldeb

Rydym am sicrhau bod gan bawb gyfle cyfartal i ddefnyddio ac elwa o'n gwasanaethau.

Er mwyn ein helpu i sicrhau ein bod yn parhau i wneud hyn, byddai o gymorth i ni pe gallech ateb y cwestiynau canlynol.

Os yw'n well gennych, gallwch hepgor y cwestiwn gan na fydd yn effeithio ar eich apêl / adolygiad mewn unrhyw ffordd. Bydd y wybodaeth a ddarperir ar y ffurflen hon yn cael ei defnyddio gan gyrff cyhoeddus sy'n ymwneud â system apeliadau / adolygiadau'r heddlu, gan gynnwys yr heddlu ac IOPC.

Gallwch ddarganfod sut y bydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei defnyddio yn yr hysbysiadau preifatrwydd a geir ar wefan pob sefydliad.

Pa opsiwn isod sy'n disgrifio'ch anabledd? (ticiwch bob un sy'n berthnasol)

Adborth

Cadarnhau a chwblhau

Drwy glicio ar y botwm 'Cadarnhau' isod, rydych yn cadarnhau bod y wybodaeth a ddarparwyd gennych yn wir ac yn gywir hyd eithaf eich gwybodaeth.

Darganfyddwch sut bydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei defnyddio trwy ddarllen ein polisi preifatrwydd, ,a thrwy edrych ar wefannau'r sefydliadau eraill dan sylw.